Het ID-café

Een nieuwe manier om praktisch vorm te geven aan dialoog in je school

Op elke school zijn er vragen die blijven liggen onder de veelheid van dagelijkse probleemsituaties. Vaak zijn dat de grotere vragen, die het fundament vormen onder alle dagelijkse beslissingen en oordelen. Vragen die meestal geen makkelijke eenduidige oplossingen kennen en die reflectie nodig hebben. Daarom passen ze niet goed in de agenda van de reguliere overlegstructuur die al vol zit met dagelijkse probleemsituaties rond leerlingen, de sectie, het rooster, het gebouw, de lokale politiek en de buurt. De grotere vragen komen daardoor meestal niet verder dan korte gesprekjes op de gang of bij de koffieautomaat. Eigenlijk is een goed gesprek nodig, een dialoog, maar hoe doe je dat? En wanneer is daar tijd voor op een school?

Ons antwoord is om een ander gesprek te leren voeren. We hebben dat het ID-café genoemd. ID omdat we er op gericht zijn om met elkaar te spreken over wie wij zijn, waar we met elkaar voor willen staan. Café om wijsheid te delen met verhalen uit de praktijk, zoals mensen in een café elkaar verhalen over het leven vertellen.

Een ID Café wordt georganiseerd rondom een bepaald thema of een bepaalde vraagstelling. Het duurt ongeveer 1,5 uur en levert eigenlijk altijd verrassende en bruikbare resultaten op.

Meer weten?

  • Lees ons artikel
  • Download de flyer
  • Doe mee aan een kennismakingsworkshop of schrijf je in voor een trainingsmiddag

Wil je aan de slag?
Kadans biedt scholen een oefenprogramma op maat, bestaande uit trainingsmiddagen en begeleiding van de eerste ID Cafés. Neem contact <hyperlink naar contactpagina> met ons op voor meer informatie en een offerte.
Je kunt ook meedoen aan een van onze trainingsmiddagen en daarna bepalen hoe je er op school mee aan de slag wil.

Identiteit als bedding

Met het hele team vormgeven aan een hedendaagse identiteit

Het is opvallend dat scholen weer aandacht krijgen voor identiteit. Niet langer vanuit de vraag: hoe kunnen we nog iets doen aan de levensbeschouwelijke identiteit die in onze statuten staat? , maar vanuit het besef dat het van belang is om met je team af te stemmen over diepere waarden en drijfveren.

Onze visie blijkt daarin versterkend op meerdere niveaus. Door het organiseren van de ontmoeting van leraren vanuit hun persoonlijke en professionele inspiratie openen we een gesprek dat vaak niet meer gevoerd wordt. Het belang er van kunnen we beschrijven vanuit ons verhaal ‘Identiteit als bedding’. Op basis van literatuurstudie en ervaringskennis beschrijven we hoe leerlingen gedurende de schooltijd hun identiteit vormen en op welke manier het team van de school daarin iets voor hen kan betekenen. Welk belang de onderlinge afstemming daarin heeft.

In de praktijk blijkt dat dit verhaal en de bijbehorende dialoogbijeenkomsten tegemoet komen aan een behoefte bij leraren en hoe het – zonder nieuw beleid te formuleren – versterkend werkt in onderlinge samenwerking, pedagogische houding, waardering voor schoolculturele activiteiten. Op een aantal scholen heeft het ook geleid tot nieuwe activiteiten die gericht zijn op de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Wij kunnen scholen helpen bij:

  • Het mee organiseren van een Inspiratiedag
  • Omgaan met conflicten binnen teams die identiteitsgerelateerd zijn
  • Opzetten van rituele momenten in het schooljaar; bijv feestelijke opening schooljaar, duurzaamheidsdag, allerzielen, kerst, ramadan, diploma-uitreiking, einde van het schooljaar.
  • organiseren van ID-café’s waarin informeel en dialogisch met elkaar afgestemd wordt en wijsheid wordt verzameld

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Elsenaar tel 06-23091515

Expeditie geïnspireerd leraarschap

Versterken van passie en bezieling in het primair onderwijs

Kadans is gevraagd om samen met identiteitsmedewerkers van Arkade een programma te maken voor jonge leraren waardoor zij beter aansluiting vinden bij de katholieke identiteit van de school  en om hun eigen bezieling te verdiepen.

Samen met opdrachtgever Adveniat, een klankbordgroep en mensen uit het veld werd deze vraag nader onderzocht. Mogelijke aanpakken werden verkend en getest. Essentieel voor een goed programma bleek een evenwichtige balans in de aandacht voor persoonlijke inspiratie, professionele competenties, context en praktische toepasbaarheid in de klas. “Het gaat over mijn persoonlijke inspiratie voor zover die van belang is voor mijn werk met kinderen en collega’s.”

Het werd een tweedaagse ‘expeditie’ met een afwisselend en flexibel programma met een bijzondere plek voor benedictijnse spiritualiteit en verschillende manieren om stilte vorm te geven in je dag. In eerste instantie was de expeditie gericht op individuele deelnemers, en later ook op hele schoolteams (35 personen), toegesneden op hun specifieke situatie. Een mooie aanbeveling deed een basisschooldirecteur aan zijn docenten: “Gun dit jezelf!”

www.geinspireerdleraarschap.nl  

Visit Project

Duurzaam onderwijs

Vernieuwen van onderwijs door docenten

Het Comenius Lyceum Amsterdam in Amsterdam West bouwt aan het Econasium. Een nieuw programma waarin leerlingen leren over duurzaamheid en hun eigen toekomst ontwerpen. Een team van acht docenten ging hiermee aan de slag. Wij bieden hen ondersteuning en inspiratie. Vragen die al snel opkwamen waren: hoe weten we in klas 3 wie excellente leerlingen zijn? Hoe meten we dat? Welke duurzame onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen? Hoeveel vrijheid en uitdaging kunnen leerlingen aan? Maar ook: Hoe voorkomen we dat docenten overbelast raken? Hoe werken wij goed samen?

Wij leveren een bijdrage op alle niveaus, van een verkenning van doelen en context tot teambuilding, leerlingbetrokkenheid en creatieve invullingen van het programma. Daarmee is een belangrijke impuls aan de schoolcultuur gegeven. Als in schooljaar 2017-2018 het programma van de bovenbouw start gaat de school naar een nieuw gebouw.

Een mooie uitdaging in een tijd waarin het onderwijs aan veel eisen moet voldoen. Onze missie is ook om met meer scholen een eigen leerlijn duurzaamheid te ontwikkelen.

Visit Page

Het Ubuntu-gesprek – vanuit verbinding in gesprek

Vijf professionals, adviseurs en managers, vonden elkaar op het thema Ubuntu. Geïnspireerd door deze filosofie uit zuidelijk Afrika, die het belang van het wij, de gemeenschap, centraal stelt, bespraken ze praktische consequenties voor hun werk en persoonlijk leven.

Gaandeweg ontdekten zij een patroon in de manier waarop zij met elkaar in gesprek gingen. Eerst verbinden en daarna pas inhoudelijk in gesprek. Voor de verbinding vonden ze inspiratie bij de Maori’s, dit resulteerde in de zogenaamde ‘kanovraag’. Die verbinding bleek steeds weer cruciaal voor het begrijpen, waarderen en onderzoeken van heel verschillende zienswijzen. Zo ontstaat nieuwe, gemeenschappelijke, wijsheid.

Het patroon kristalliseerde tot een methodiek, Het Ubuntugesprek® – een innovatieinstrument dat inmiddels al heel vaak met veel succes is ingezet voor het oplossen van complexe vraagstukken – ook door Kadans.

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!